സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിച്ചു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ; മിനിമം ചാര്‍ജ് എട്ട് രൂപ

Comments Off on സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിച്ചു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ; മിനിമം ചാര്‍ജ് എട്ട് രൂപ

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിരട്ടല്‍ ഫലം കണ്ടു; ട്രിനിറ്റി ലൈസിയം സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ രാജിവച്ചു

Comments Off on വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിരട്ടല്‍ ഫലം കണ്ടു; ട്രിനിറ്റി ലൈസിയം സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ രാജിവച്ചു

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‍യാർഡിലെ സ്‌ഫോടനം വാതകച്ചോർച്ചമൂലം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്തുലക്ഷം സഹായധനം

Comments Off on കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‍യാർഡിലെ സ്‌ഫോടനം വാതകച്ചോർച്ചമൂലം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്തുലക്ഷം സഹായധനം