ആദ്യമായി ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ചരിത്രപുരുഷൻ എം.ആര്‍.ബി.

ആദ്യമായി ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ചരിത്രപുരുഷൻ എം.ആര്‍.ബി.

ആദ്യമായി ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ചരിത്രപുരുഷൻ എം.ആര്‍.ബി.

Comments Off on ആദ്യമായി ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ചരിത്രപുരുഷൻ എം.ആര്‍.ബി.

ഒക്ടോബർ 8: മഹാനായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്, മുല്ലമംഗലത്ത് രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് 1908 – 2001) ദിനം.“ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ആരെങ്കില്‍ തയ്യാറുണ്ടോ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് താനതിനു തയ്യാറാണ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എം.ആര്‍.ബി.

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അന്ന് നിലവിലിരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ചരിത്രപുരുഷൻ എം.ആര്‍.ബി.യുടെ ഓർമ്മദിനമാണ് ഇന്ന്. വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ അനുയായിയും, ഇ.എം.എസ്‌സിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനും ആയിത്തീര്‍ന്ന അദ്ദേഹം, യോഗകേ്ഷമസഭ യുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം മാറി, കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ചിന്തയുടെ വക്താവുംപ്രയോക്താവും ആയി മാറി. നാലപ്പാട്ട്, മാരാര്‍, ജി, വൈലോപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവരും ആയുള്ള സൗഹൃദം അദ്ദേഹത്തെ മികച്ച സാഹിത്യകാരന്‍ ആക്കി. നമ്പൂതിരിയെമനുഷ്യനാക്കുന്നതില്‍ എം.ആര്‍.ബി. വഹിച്ച പങ്ക്, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണലിപികളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തു. തട്ടുയരം കുറഞ്ഞ നാലുകെട്ടുകളില്‍ തണുത്തുറഞ്ഞുപോകുന്ന അന്തര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ചൂടും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതില്‍, അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെ ആവുംവരും തലമുറകള്‍ കാണുക.

പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ആണ് എം.ആര്‍.ബി.യുടെ പൊതുജീവിതംവളര്‍ച്ചയുടെ പടവുകള്‍ കയറിയത്. യുവദീപം, ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി, സാഹിത്യപരിഷത്ത്, ദേശാഭിമാനി, ഉദ്ബുദ്ധകേരളം, തിലകം, കേളീ എന്നീ ആനുകാലികങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപെ്പട്ടുപ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ജീവല്‍ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം കേരളത്തില്‍ വേരുറപ്പിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം സംഘാടകന്‍ ആയി. ദേശാഭിമാനി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിലും, പിന്നീട് നവലോകത്തിലും പ്രൂഫ് റീഡറായി. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ”കേളി’യിലാണ്, പത്രാധിപസമിതി അംഗം എന്ന നിലയില്‍ പതിനേഴു കൊല്ലം അദ്ദേഹംപ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിധവാവിവാഹം ആയിരുന്നുഎം.ആര്‍.ബിയുടേത്.

ഒരു നമ്പൂതിരി വിധവയെ, വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്പൂരിമാരില്‍ ആരെങ്കില്‍ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ പാര്‍വ്വതി നെച്ചേരിമംഗലം ചോദിച്ചപ്പോള്‍, താനതിനു തയ്യാറാണ് എന്ന് എം.ആര്‍.ബി. അറിയിച്ചു. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഭാര്യാസഹോദരിയും വിധവയും ആയ ഉമാദേവി അന്തര്‍ജ്ജനത്തെ കൊല്ലവര്‍ഷം 1110 ചിങ്ങം 28ന് വിവാഹം ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തോടും സന്ധിയില്ലാത്ത സമരമായിരുന്നുഎം.ആര്‍.ബിയുടെ ജീവിതം. 2001 ഒകേ്ടാബര്‍ 8ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

വി ടി .യാണ് എം ആർ ബി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പാവങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എം.ആര്‍.ബി.യെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച കൃതി. അതില്‍ ഉടനീളം പ്രസരിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും എം.ആര്‍.ബിയേയും സ്വാധീനിച്ചു. എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ 1930കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ അദ്ദേഹം കുറച്ചു ചെറുകഥകള്‍ എഴുതി. കാവ്യാത്മകമായ ശൈലിയാണ് മുഖമുദ്ര. നമ്പൂതിരി സമുദായപരിഷ്‌കരണം ലക്ഷ്യവും.

ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി മാസികയിലൂടെ വെളിച്ചം കണ്ട ”മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം’ യോഗകേ്ഷമസഭയുടെ വാര്‍ഷികത്തില്‍ നാടക രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കപെ്പട്ടു. കൊച്ചി ലജിസേ്‌ളറ്റീവ്കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഈ നാടകം കണ്ടതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ്, നമ്പൂതിരി കുടുംബബില്‍ നിയമ സഭയില്‍ പാസാക്കിയത്. ജി., ഒളപ്പമണ്ണ, വൈലോപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും എം.ആര്‍.ബി.നടത്തിയ ചെറുയാത്രകളുടെ കാവ്യാത്മക വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സംഭാവന.

നര്‍മ്മവും, കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന നിരൂപണവും, സ്വ’ാവചിത്രങ്ങളും കവിതയും ചേര്‍ന്ന അവ സഹൃദയത്വത്തിന്റെ ഒരന്തരീക്ഷത്തെ അനായാസം ആനയിക്കുന്നു. മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകള്‍, വളപെ്പാട്ടുകള്‍, താമരയിതളുകള്‍, അല്‌ളികള്‍ ഇതളുകള്‍, സൂര്യന്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള്‍. വാല്‍ക്കണ്ണാടി കഥാസമാഹാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപെ്പട്ട രചനകള്‍ സമാഹരിച്ച് മാതൃഭൂമി ”എം.ആര്‍.ബി.യുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പുരസ്‌കാരം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിനു നല്കിയ സമഗ്രസംഭവാനയുടെ പേരില്‍ 1992ല്‍ കേരളസാഹിത്യക്കാദമി പുരസ്‌കാരം അര്‍പ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെആദരിക്കുകയുണ്ടായി.

കൃതികള്‍: മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം’, മുളപൊട്ടിയ വിത്തുകള്‍, വളപ്പൊ ട്ടുകള്‍, താമരയിതളുകള്‍, അല്‌ളികള്‍ ഇതളുകള്‍, സൂര്യന്‍ , വാല്‍ക്കണ്ണാടി, എം.ആര്‍.ബി.യുടെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍.

 

news_reporter

Related Posts

കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ച് കൊല്ലത്ത് അത്ഭുത പാല്‍ മഴ

Comments Off on കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ച് കൊല്ലത്ത് അത്ഭുത പാല്‍ മഴ

വീണ്ടും സഭയ്‌ക്കൊരു ദിവ്യ ഗർഭം: പീഡനത്തിനിരയായ വിദേശ വനിത ഗര്‍ഭിണി

Comments Off on വീണ്ടും സഭയ്‌ക്കൊരു ദിവ്യ ഗർഭം: പീഡനത്തിനിരയായ വിദേശ വനിത ഗര്‍ഭിണി

സെൽഫിയെടുത്ത ഉബൈദ് എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ എം.എൽ.എയുടെ വലംകൈ

Comments Off on സെൽഫിയെടുത്ത ഉബൈദ് എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ എം.എൽ.എയുടെ വലംകൈ

ഇങ്ങേരുടെ ഭാര്യ നല്ലോണം സുഖിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്തിൻറെ കുഴപ്പമാകുമിതെന്ന് സോളാര്‍ കമ്മീഷനെതിരെ സംഗീത ലക്ഷ്മണ

Comments Off on ഇങ്ങേരുടെ ഭാര്യ നല്ലോണം സുഖിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്തിൻറെ കുഴപ്പമാകുമിതെന്ന് സോളാര്‍ കമ്മീഷനെതിരെ സംഗീത ലക്ഷ്മണ

സാം​സ്കാ​രിക മേ​ഖ​ല​യ്ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​വർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ സർ​ക്കാർ നിർ​വ്വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്: മോഹൻലാൽ

Comments Off on സാം​സ്കാ​രിക മേ​ഖ​ല​യ്ക്കാ​യി മി​ക​ച്ച പ്ര​വർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ സർ​ക്കാർ നിർ​വ്വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്: മോഹൻലാൽ

ആലപ്പുഴയില്‍ മാല പൊട്ടിച്ചോടിയ മൂന്ന് നടോടിസ്ത്രീകളും മൂന്ന് യുവാക്കളും പിടിയിൽ

Comments Off on ആലപ്പുഴയില്‍ മാല പൊട്ടിച്ചോടിയ മൂന്ന് നടോടിസ്ത്രീകളും മൂന്ന് യുവാക്കളും പിടിയിൽ

ശബരിമലയില്‍ നിന്നു പോലീസ് മടക്കിയയച്ച കനകദുര്‍ഗയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ

Comments Off on ശബരിമലയില്‍ നിന്നു പോലീസ് മടക്കിയയച്ച കനകദുര്‍ഗയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ബാലലൈംഗികപീഡനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം സമാഹരിച്ച്‌ പരാതി നൽകി

Comments Off on സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ബാലലൈംഗികപീഡനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം സമാഹരിച്ച്‌ പരാതി നൽകി

കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ജീര്‍ണതകള്‍ക്കെതിരെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഫാ. അഗസ്റ്റിന്‍ വട്ടോലി

Comments Off on കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ജീര്‍ണതകള്‍ക്കെതിരെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഫാ. അഗസ്റ്റിന്‍ വട്ടോലി

അപർണ്ണയും എന്നെപ്പോലെതന്നെ രജേഷ് പോളിൻറെ മറ്റൊരു ഇരമാത്രമാണ്: രൂപേഷിൻറെ മകൾ

Comments Off on അപർണ്ണയും എന്നെപ്പോലെതന്നെ രജേഷ് പോളിൻറെ മറ്റൊരു ഇരമാത്രമാണ്: രൂപേഷിൻറെ മകൾ

അതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്…എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്….”‘ഒരേ ഇലയില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര്‍ പോലും കരുണാകരനെ ചതിച്ചു’: മുരളീധരന്‍

Comments Off on അതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്…എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്….”‘ഒരേ ഇലയില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര്‍ പോലും കരുണാകരനെ ചതിച്ചു’: മുരളീധരന്‍

Create AccountLog In Your Account